Anpassning till nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR - General Data Protection Regulation, ikraft inom hela EU. Lagen ersätter nuvarande PuL (Personuppgiftslagen). Till skillnad från den tidigare PiL så innebär brott mot GDPR att stora, t o m mycket stora viten kan utdömmas.

Lagen har kommit till för att den enskilde skall få bättre skydd för sina personuppgifter.

Hos Datainspektionen kan man läsa mer om dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen. Det finns även en film som berättar om reformen Introduktion till dataskyddsförordningen.

Den nya förordningen berör även våra fiberföreningar

Varje fiberförening måste följa förordningen - men det behöver inte bli så dramatiskt. Stenkyrka Fiber har tagit fram ett bra exempel som ni kan följa Stenkyrka fiber - Dataskyddsförordning.

Dataskyddsförordningen innehåller några viktigare nyheter

 

  • När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst, det kallas dataportabilitet.
  • Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna (konsekvensbedömning).
  • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade (anmälan om personuppgiftsincident).
  • Vissa organisationer; myndigheter, de som behandlar känsliga uppgifter eller uppgifter som innebär en kartläggning av enskildas beteende måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor, ett dataskyddsombud.
  • Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande omständigheter.
  • I personuppgiftslagen finns en förenklad regel för behandling av personuppgifter i löpande text och enkla listor, missbruksregeln. Den innebär kort och gott att man får behandla uppgifter i vissa situationer så länge det inte är kränkande för någon. Den här regeln försvinnernär dataskyddsförordningen träder ikraft. Sådan behandling måste alltså följa förordningens regler.


Senast uppdaterad 2018-04-11 11:27

 

Gotland vann i EU Broadband Award 2017

Vid årets EU Broadband Award 2017-11-20 i Bryssel, korades Gotland som vinnare i klass 1:

Innovative models of financing, business and investment.

Gotland vann kategori 1; Innovative models of financing, business and investments. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/75980/3608 där man bl a lyfte fram en modell som satsade på den glesaste glesbygden först. Priset delades ut av Phil Hogan, kommissionär för jordbruk och glesbygdsutveckling. Han gratulerade Gotland extra till att vi gjort just det han vill att alla skall göra - satsa på glesbygden först.

Gotland ar varit mycket framgångsrikt när det gäller vår fibersatsning som nu är avslutad. Resultatet är att mellan 85-99 % av fast boende i socknarna och 60-99% av fritidshusen i socknarna har anslutit sig till fibern.
När vi började 2010 fanns inget intresse hos marknaden men efter 1.5 år med vår höga anslutningsgrad blev intressant att etablera sig på lilla Gotland och idag har vi tre aktörer som tävlat om att ansluta våra fastigheter: Telia Skanova, IP Only och Bredbandsbolaget.
Alla som vill kan ansluta sig till fiber - oaktat var på ön man bor.
Snittkostnaden har varit 18500 kr / hus och så har man bjudit på mark och på de flesta håll också lagt 3 dagsverken. Eftersom fiberföreningarna har så god ekonomi håller detta snittpris på att sjunka ner mot 16000 kr i o m att många föreningar återbetalar överskottet av medlen man tog in fir fibersatsingen.
De boende har stått för 69 % av kostnaderna, marknadsaktörerna för 23 % och det offentliga stödet har varit 8 %. Projektet har totalt kostat 540 miljoner kr.

Senast uppdaterad 2017-11-28 19:50

 

Gotlands fibersatsning till final i European Broadband Awards 2017

Gotlands bredbandsprojekt är just uttagen till en av tre finalister i årets European Broadband Awards 2017. Fick nyss nedan från Bryssel.
Thank you so much for submitting your project for the European Broadband Awards 2017 competition and congratulations! After thorough assessment and extensive discussions, the project 2017.1.009 Optic fiber to all houses on Gotland from Sweden was selected by the jury of five experts  as one of the 15 finalists, one of overall 3 finalists in category 1: Innovative models of financing, business and investment.  Altogether 49 projects applied for the Awards from all over Europe.

Senast uppdaterad 2017-10-06 13:53

 

Gotlands bredbandsstrategin - Är nu genomförd

Gotland har nu genomfört projektet "Fiber Till Alla" i Gotlands 92 socknar. På köpet har vi fått fiber i Visby. Gotland har nu en bredbandsmarknad där majoriteten av våra fastigheter är fiberanslutna och där vi har flera stora aktörer som konkurrerar med nät och tjänster.

2017-09-15 Gotlands fiberresa - PPT

Bredbandsstrategin antogs 2010 och slutfördes i juli 2017. Då hade samtliga fastigheter i Gotlands socknar erbjudits att gå med i en lokal sockenfibersatsning.

Projektet har drivits i bred samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Gotland, nationella marknadsaktörer och lokala entreprenörer och våra sockenfiberföreningar.

 

Gotlands lyckade fibersatsning har främst burits av...:

Privatpersonerna - alla duktiga och entusiastiska gotlänningar och fritidsboende som har lagt ner oändligt med tid i fiberprojekten. Tillsammans har ni drivit projekten i mål, fått med de flesta i er socken och hållit, ja i allmänhet överträffat, era budgetar som ändå var relativt snävt tilltagna för att inte skrämma bort fastighetsägare.

Markägarna - Våra många markägare som inte bara låtit socknarna förlägga fiber över sina marker utan kostnad, utan också aktivt hjälpt till att hitta optimala sträckningar som sänkt våra kostnader och ökat robustheten (tryggheten) i nätsträckningen.

Entreprenörerna - de lokala gräv och nätentreprenörerna. Tillsammans  med våra sockenfiberföreningar har de utvecklat arbetsmetoder, trimmat organisationen samt skaffat system och en maskinpark som var väl anpassade för Gotlands förhållanden. Resultatet har varit att Gotlands sockennät har kunnat anläggas med hög kvalitet till en betydligt lägre kostnad än vad som gäller på andra håll i Sverige.

Vi på Gotland har, genom att vara tidigt ute med vår fibersatsning, på gott och ont, fått föra dialog med en rad myndigheter som, när vi startade, inte var riktigt redo för vad en stor fibrering skulle innebära. För många, särskilt de tidiga fiberföreningarna, innebar detta ett stort merarbete. Fördelen är att vi har erhållit en rad lösningar som har varit mycket väl anpassade till våra lokala behov samt att vi på Gotland därigenom kunnat bidra med kunskap och erfarenheter som gynnar hela Sverige.

Till er alla vill vi rikta ett stort tack. Tack för allt arbete. Tack för alla trevliga möten i bygdegårdar och kring fikabord.

Tillsammans har vi på Gotland genomfört det hitintills mest framgångsrika sockenfiberprojektet (byanätssatsning) i Sverige. Vi har också fått med en majoritet av våra fastighetsägare/fastigheter,  både fast- och fritidsboende. Detta ger oss nu unika möjligheter att utveckla Gotland vidare både när det gäller digitala samhällstjänster och företagande.

 

Senast uppdaterad 2017-10-05 14:13

 

Fibersatsningar till rimliga kostnader

En lite bench-marking i fibervärden mellan två, i princip, helt klara områden 2016-05-11 Bräcke vs Gotland visar att man kan genomföra fiberutbyggnaden även i mycket glesbebyggda områden utan att kostnaderna springer iväg.
Vad som inte framgår är att Gotlands satsning omfattar samtliga fastigheter, även fritidshus.
Gotland har en hög anslutningsgrad hos fast boende 80-99% och +50-90% hos fritidsboende vilket bidragit till att hålla nere våra kostnader.
Gotland har även flera marknadsaktörer som konkurrerat om socknarna vilket också hjälp att hålla nere kostnaderna.
Bidragsnivån på Gotland är väldigt låg.

Senast uppdaterad 2016-05-11 19:04

 

Sida 1 av 7

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 55 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)