Bredbandgotland.se

Anpassning till nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR - General Data Protection Regulation, ikraft inom hela EU. Lagen ersätter nuvarande PuL (Personuppgiftslagen). Till skillnad från den tidigare PiL så innebär brott mot GDPR att stora, t o m mycket stora viten kan utdömmas.

Lagen har kommit till för att den enskilde skall få bättre skydd för sina personuppgifter.

Hos Datainspektionen kan man läsa mer om dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen. Det finns även en film som berättar om reformen Introduktion till dataskyddsförordningen.

Den nya förordningen berör även våra fiberföreningar

Varje fiberförening måste följa förordningen - men det behöver inte bli så dramatiskt. Stenkyrka Fiber har tagit fram ett bra exempel som ni kan följa Stenkyrka fiber - Dataskyddsförordning.

Dataskyddsförordningen innehåller några viktigare nyheter

 

  • När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst, det kallas dataportabilitet.
  • Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna (konsekvensbedömning).
  • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade (anmälan om personuppgiftsincident).
  • Vissa organisationer; myndigheter, de som behandlar känsliga uppgifter eller uppgifter som innebär en kartläggning av enskildas beteende måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor, ett dataskyddsombud.
  • Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande omständigheter.
  • I personuppgiftslagen finns en förenklad regel för behandling av personuppgifter i löpande text och enkla listor, missbruksregeln. Den innebär kort och gott att man får behandla uppgifter i vissa situationer så länge det inte är kränkande för någon. Den här regeln försvinnernär dataskyddsförordningen träder ikraft. Sådan behandling måste alltså följa förordningens regler.


Senast uppdaterad 2018-04-11 11:27

 

Gotland vann i EU Broadband Award 2017

Vid årets EU Broadband Award 2017-11-20 i Bryssel, korades Gotland som vinnare i klass 1:

Innovative models of financing, business and investment.

Gotland vann kategori 1; Innovative models of financing, business and investments. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/75980/3608 där man bl a lyfte fram en modell som satsade på den glesaste glesbygden först. Priset delades ut av Phil Hogan, kommissionär för jordbruk och glesbygdsutveckling. Han gratulerade Gotland extra till att vi gjort just det han vill att alla skall göra - satsa på glesbygden först.

Gotland ar varit mycket framgångsrikt när det gäller vår fibersatsning som nu är avslutad. Resultatet är att mellan 85-99 % av fast boende i socknarna och 60-99% av fritidshusen i socknarna har anslutit sig till fibern.
När vi började 2010 fanns inget intresse hos marknaden men efter 1.5 år med vår höga anslutningsgrad blev intressant att etablera sig på lilla Gotland och idag har vi tre aktörer som tävlat om att ansluta våra fastigheter: Telia Skanova, IP Only och Bredbandsbolaget.
Alla som vill kan ansluta sig till fiber - oaktat var på ön man bor.
Snittkostnaden har varit 18500 kr / hus och så har man bjudit på mark och på de flesta håll också lagt 3 dagsverken. Eftersom fiberföreningarna har så god ekonomi håller detta snittpris på att sjunka ner mot 16000 kr i o m att många föreningar återbetalar överskottet av medlen man tog in fir fibersatsingen.
De boende har stått för 69 % av kostnaderna, marknadsaktörerna för 23 % och det offentliga stödet har varit 8 %. Projektet har totalt kostat 540 miljoner kr.

Senast uppdaterad 2017-11-28 19:50

 

Sida 1 av 16

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 59 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)