Home

Inga besparingar drabbar bredbandssatsningen

Att Region Gotlands VA verksamhet behöver att skjuta på sina investeringar påverkar INTE de medel som finns tillgängliga för bredbandssatsningarna på Gotland.

Gnisvärd har varit ett pilotprojekt för bredbandssatsningen. Avsikten var att undersöka om en samförläggning med VA och optofiber skulle spara kostnader för fiberföreningar. 

Resultatet pekar på att så inte är fallet annat än om det är frågan om förläggning av en lång sträcka - transportledning - där man inte avser att gå upp till fastigheter utmed vägen, vid grävning genom områden i svår terräng eller över områden med mycket skyddsvärden. -  I övriga fall har det visat sig att det t o m är billigare att gräva vid sidan av en VA förläggning.

 

Digital Agenda för Gotland

Cicci-Anna-Karin-Ake-webGotland vill bli bäst på att utnyttja digitaliseringen

Gotland vill gå i bräschen för utvecklingen av det digitala samhället.

Torsdagen den 5 juli 2012 skrev regionstyrelsens ordförande Åke Svensson och landshövding Cecilia Schelin Seidegård tillsammans med IT-minister Anna-Karin Hatt under en gemensam avsiktsförklaring.

 

I oktober 2011 lanserade regeringen strategin "IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige". För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

 

Cicci--Ake

– Gotlands breda satsning, där socknarna bygger fiber hem till alla fastigheter, ger oss unika möjligheter att bli ledande när den nationella agendan ska förverkligas, säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

 

För att sätta IT i människans tjänst behöver den nationella digitala agendan omvandlas till skräddarsydda regionala digitala agendor.

Regeringen har lanserat ett signatärskap där län och regioner kan signera en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.

Avsiktsförklaring innebär att Gotland skall arbeta fram en regional Digital Agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer. 

 


Senast uppdaterad 2012-07-31 14:36

 

Bredbands"showen" gästar Gotland den 14 maj

dsc03165

Post & Telestyrelsens (PTS) Bredbands"show" gästar åter Gotland

Presentatörer är Lars Hedberg och  Lars Björkman samt Joakim Aspengren från PTS

Ett år har snart gått sedan de var här sist och många fler är nu igång med sin fibersatsning.

Var ni inte med förra året, eller vill ha en repris av alla goda råd, missa då inte tillfället att komma till:

Lövsta Landsbygdsgymnasium måndagen den 14 maj klockan 19:00.

STORT TACK för en bra dag

2012-05-15 Gotland Presentationsmaterial PTS

2011-05-11--12 Gotland Presentationsmaterial Byanät

Senast uppdaterad 2012-05-25 10:37

 

Skatteverkets svar angående MOMS

Skatteverket nu kommit med ett ställningstagande om moms på byanät/fiberföreingar.Vi har även bett "vår" jurist som stöttat FLL att läsa igenom och kommentera Skatteverkets skrivning utifrån hur vi hanterat frågan och formulerat oss i våra mallar (FLLs modell):


Några korta kommentarer till Skatteverkets ställningstagande av den 23 maj 2012 ”Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt”


Skattskyldighet

Det som Skatteverket understryker i skrivelsen att föreningen ska bedriva en verksamhet som är skattskyldig till moms. Det innebär att föreningen måste omsätta momspliktiga varor eller tjänster i en yrkesmässig verksamhet i Sverige. För föreningarna innebär det alltså att man måste sälja momspliktiga tjänster till antingen medlemmarna eller till någon annan t.ex. en kommunikationsoperatör.

 

Ersättningens storlek

Viktigt att tänka på är att vid försäljning till medlemmar ska föreningen fakturera en marknadsmässig ersättning och vid försäljning till operatör (t.ex. upplåtelse av kapacitet) får inte ersättningen vara endast ”symbolisk”. Skatteverket anger att det inte går att fastställa vad som avses med en symbolisk ersättning. Men Skatteverket anser att det inte ska vara möjligt för en förening att fakturera t.ex. 10 kr till en operatör, för att skapa en skattskyldighet, och därmed kunna göra avdrag för moms på nätet som kostat flera hundratusen att anlägga.

 

Moms på medlemsavgift och/eller insats

Skatteverket anger att det normalt inte finns någon koppling mellan en medlemsavgift till en förening eller ett kapitaltillskott till en förening och de tjänster som föreningen tillhandahåller. Skatteverket anser alltså att det normalt inte ska utgå någon moms på en insats till föreningen. Skatteverket går igenom flera olika exempel på upplåtelser och tillhandahållanden från/till föreningar i skrivelsen. Inte i något av dessa anser Skatteverket att det ska vara moms på insatsen till föreningen. Inte heller i det fall då föreningen endast tillhandahåller medlemmarna innehållstjänster utan att upplåta nätet till någon operatör.

 

När kan upplåtelsen anses utgöra en momsfri upplåtelse av fastighet?

Normalt anses en förening upplåta kapacitet när nätet upplåts till en operatör. Den upplåtelsen är momspliktig och innebär att föreningen kan göra avdrag för momsen på nätbygget. I vissa fall kan dock upplåtelsen anses utgöra fastighetsupplåtelse. En sådan uthyrning är undantagen från moms och då kan avdragsrätt inte erhållas om inte föreningen gör en särskild ansökan om frivillig skattskyldighet för upplåtelsen. Skatteverket anger att detta inte gäller vid upplåtelse av fiber utan upplåtelse av enbart rör utan fiber, s.k. kanalisation.

 

Avdragsrätten – koppling till den momspliktiga verksamheten

Observera att avdragsrätt föreligger för moms på kostnader som är kopplade till en momspliktig verksamhet. Skatteverket anger som exempel att en förening inte har avdragsrätt för moms på nätbygget om föreningen endast utför grävning på medlemmarnas tomter eller säljer aktiv utrustning till medlemmarna, samtidigt som föreningen upplåter nätet till en kommunikationsoperatör utan ersättning. I detta fall har föreningen endast avdragsrätt för moms på kostnader för grävning och utrustning.

 

Vilka av exemplen liknar fallet FLL

En förening bör titta igenom skrivelsen och försöka hitta ”sitt fall” i något av de 7 exemplen. FLL:s fall utgör en kombination av 4.6.6 och 4.6.7, som jag ser det. FLL har upplåtit nätet till Telia som ger Telia ensamrätt att under ett antal år leverera sina tjänster till FLL:s medlemmar. Dessutom har medlemmarna avtal med FLL om att via FLL köpa tjänsteleverantörens tjänster i form av bredband, TV och telefoni. I båda dessa fall anser Skatteverket att föreningen har avdragsrätt för moms på kostnader för anläggande och underhåll av fibernätet. Moms ska tas ut av föreningen på fakturering till såväl Telia som till medlemmarna.


Senast uppdaterad 2013-08-13 07:56

 

Klart vatten

Anga & Gothem 

 Har ni tankar kring ev samförläggning....

 


 

Nya utskick är på gång från Region Gotland för enskilt avlopp.

Den här gången blir det Anga och Gothem som är prioriterade utifrån dåligt vatten.

Utskick för resten av året kommer att gå ut i slutet av augusti/början av september och en sista omgång under november. Socknarna är inte valda än

Senast uppdaterad 2012-04-13 08:18

 

Sida 4 av 7

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.

Who's Online

Vi har 556 besökare online